Access

widemap areamap

Tohoku Miyagi Prefecture Togatta Onsen Kappa no Yado Ryokan Sanjiro
Togattaonsen-Motomachi 3, Zao Town, Katta County, Miyagi Prefecture 989-0913

Google

by TRAIN

Tokyo

 • Tohoku Shinkansen (Yamabiko) Approx.
  1 hour and 50 minutes
 • Shiroishizao
 • Route Bus Approx.
  50 minutes
 • Togatta Onsen Yu no Machi
 • 3 minutes' walk
 • Togatta Onsen Kappa no Yado
  Ryokan Sanjiro

Tokyo

 • Tohoku Shinkansen (Hayabusa) Approx.
  1 hour and 40 minutes
 • Sendai
 • Expressway bus Approx.
  70 minutes
 • Togatta Onsen Yu no Machi
 • 3 minutes' walk
 • Togatta Onsen Kappa no Yado
  Ryokan Sanjiro

Akita

 • Akita Shinkansen Approx.
  3 hours
 • Sendai
 • Tohoku Shinkansen Approx.
  15 minutes
 • Shiroishizao
 • Route Bus Approx.
  50 minutes
 • Togatta Onsen Yu no Machi
 • 3 minutes' walk
 • Togatta Onsen Kappa no Yado
  Ryokan Sanjiro

Yamagata

 • Yamagata Shinkansen Approx.
  1 hour and 10 minutes
 • Fukushima
 • Tohoku Shinkansen Approx.
  12 minutes
 • Shiroishizao
 • Route Bus Approx.
  50 minutes
 • Togatta Onsen Yu no Machi
 • 3 minutes' walk
 • Togatta Onsen Kappa no Yado
  Ryokan Sanjiro

by BUS

Kencho-Shiyakusho-mae / Denryokubiru-mae / Sendai Station

 • Expressway bus Approx.
  70 minutes
 • Togatta Onsen Yu no Machi
 • 3 minutes' walk
 • Togatta Onsen Kappa no Yado
  Ryokan Sanjiro

by AIRPLANE

Sendai Airport

 • Sendai Airport Access Line Approx.
  25 minutes
 • Sendai
 • Expressway bus Approx.
  70 minutes
 • Togatta Onsen Yu no Machi
 • 3 minutes' walk
 • Togatta Onsen Kappa no Yado
  Ryokan Sanjiro
Back to Top